POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin obowiązuje dla sklepu internetowego dokonującego sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu happyhopfields.eu, oferującego zakup produktów z oferty handlowej swoich dostawców, z którymi zawarta została umowa udzielająca mu takiego prawa (dropshipping) i którego obsługą zajmuje się Happy HopFields Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000765638, posiadająca NIP 7123379549, REGON 382297662, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.,

Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą na odległość produktów własnych oraz produktów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

Warunkiem dokonania zakupów w sklepie happyhopfields.eu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

Sklep – Happy HopFields Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, obsługująca Sklep internetowy pod adresem happyhopfields.eu,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składający zamówienie na określony produkt,

Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zarówno dostarczany bezpośrednio przez właściciela sklepu, jak i przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym happyhopfields.eu tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet za pomocą formularza do składania zamówień.

Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone
w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie, dostawcy. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu.

Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W razie ich braku Sprzedawca jest upoważniony do anulowania zamówienia.

Zamówienie jest skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i akceptacji zamówienia następującej poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego produktu.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia, która będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych produktów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do produktów oraz o uprawnieniu klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zakupiony produkt wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przez firmę kurierską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zakup określonego produktu odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu, które są cenami podanymi w złotych polskich oraz cenami brutto – zawierającymi podatek VAT.

Do ceny produktu należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawianego produktu i każdorazowo określona jest na stronie sklepu.

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są produktami dostępnymi bezpośrednio u Sprzedawcy lub u jednego z jego Dostawców.

W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na adres e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Dostawy produktu realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto sklepu.

Przewidywany okres realizacji zamówienia obejmuje okres liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.

Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. W zależności od Dostawcy i formy przesyłki wynosi on od 2 do 4 dni roboczych.

W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być dłuższy niż 5 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

PŁATNOŚĆ I KOSZT DOSTAWY

Płatność za zamówiony produkt może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych https://eservice.pl lub tradycyjnego przelewu bankowego.

W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 3 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę, które mogą być różne dla różnych kategorii produktów. Dla wybranych produktów określona może być tylko jedna możliwa forma dostawy. Aktualny cennik dostawy znajduje się pod adresem: https://happyhopfields.eu/platnosc-i-dostawa/

Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych produktów i doliczany jest do kwoty zamówienia.

DOSTAWA PRODUKTU

Zamówiony produkt jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania

Sklep, w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go na wskazany w zamówieniu adres albo w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta przesłanego przesyłką kurierską podejmie próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Klienta w celu rozwiązania problemu z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.

W przypadku dalszego braku porozumienia Sklep staje się uprawniony do anulowania zamówienia. W takim przypadku Sklep, jeżeli Klient opłacił zamówienie, zwróci wpłaconą przez Klienta należność, pomniejszoną o koszty poniesione przez Sklep w związku z nieskutecznymi dostawami. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych nagłych braków w asortymencie.

W przypadku braku produktu w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu. W zaistniałej sytuacji Klientowi zostanie zaproponowane; anulowanie całości zamówienia ( w przypadku tej opcji Klient będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie ( w przypadku wyboru tej opcji przez klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

ZWROTY I REKLAMACJE

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem. Formularz zwrotu znajduje się pod adresem: https://happyhopfields/formularz-zwrotu-happyhopfields.pdf

Klient zwraca otrzymany produkt w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami producenta, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Wypełniony i podpisany formularz zwrotu wraz ze zwracanym produktem powinien być odesłany z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) na adres siedziby Sklepu z dopiskiem ZWROT. Przesyłki odesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w formularzu zwrotu. Koszt odesłania do nas produktu nie podlega zwrotowi.

Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności produktu z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umowa drogą elektroniczną na adres: sales@happyhopfields.eu

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu w Sklepie ( paragon fiskalny lub fakturę VAT ).

Jednocześnie należy przesłać reklamowany produkt na adres Sklepu; Zwroty, z dopiskiem ,,REKLAMACJA”.

Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

ZMIANA REGULAMINU

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na;

  • zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa
  • zmiany w sposobach dokonywania płatności
  • zmiany w sposobach realizacji dostaw produktów.

Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie na stronie happyhopfields.eu informacji o zmianach

Wszelkie zmiany Regulaminu staną się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania na stronie happyhopfields.eu

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.

Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta, w tym dostawcom współpracującym ze sprzedawcą w formie dropshippingu.

Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się pod adresem: happyhopfields.eu/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego happyhopfields.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Firma prowadząca Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z konieczności modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma prowadząca Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141 z 2002r. poz. 1176 z późn. Zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony (Dz. U. Nr 22 z 2000r. poz. 271 z późn. Zm.).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Spółką prowadzącą Sklep rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.